Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
361 Nguyễn Văn Hai
Ông Nguyễn Văn Hai
362 Trần Kim Đắc
Ông Trần Kim Đắc
363 Hồ Thị Hoàng Nga
Bà Hồ Thị Hoàng Nga

Chức vụ: Tổ phó

364 Lê Văn  Đáng
Ông Lê Văn Đáng
365 Nguyễn Chí Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: Tổ trưởng

366 Trần Minh Khoa
Ông Trần Minh Khoa

Chức vụ: Tổ phó

367 Uông Văn Tiến
Ông Uông Văn Tiến
368 Nguyễn Thành Nhân
Ông Nguyễn Thành Nhân
369 Tào Thị Tố Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: Tổ trưởng

370 Nguyễn Hồng Danh
Ông Nguyễn Hồng Danh

Chức vụ: Tổ phó

371 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung
372 Trần Phước Ân
Ông Trần Phước Ân
373 Lê Đức Thịnh
Ông Lê Đức Thịnh

Chức vụ: Tổ phó

374 Trần Thiện  Thắng
Ông Trần Thiện Thắng
375 Phạm Phú  Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: UVTBV HU, Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ

376 Đặng Xuân Sang
Ông Đặng Xuân Sang

Chức vụ: Phó Trưởng ban

377 Nguyễn Khánh Hiền
Bà Nguyễn Khánh Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

378 Mai Văn Dưỡng
Ông Mai Văn Dưỡng

Chức vụ: Phó Giám đốc (Phụ trách)

379 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT HU

380 Phan Thanh Hiền
Ông Phan Thanh Hiền

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT HU