Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
281 Phạm Phú Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

282 Nguyễn Thị Thu Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

283 Ngô Văn  Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư TT Huyện ủy, CT HĐND huyện

284 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT HU, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

285 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo HU

286 Đỗ Đức Huynh
Ông Đỗ Đức Huynh

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Quế Trung

287 Tào Thị Tố  Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

288 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

289 Dương Văn Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện

290 Phan Thanh Hiền
Ông Phan Thanh Hiền

Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy

291 Lê Văn Ni
Ông Lê Văn Ni

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HU

292 Nguyễn Nhật Trung
Ông Nguyễn Nhật Trung

Chức vụ: Chuyên viên

293 Nguyễn Thanh Tịnh
Ông Nguyễn Thanh Tịnh

Chức vụ: Chuyên viên

294 Đăng Xuân Sang
Ông Đăng Xuân Sang

Chức vụ: Phó CVP Huyện uỷ

295 Tào Thị Tố  Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: UVBTV HU, Phó Chủ tịch HĐND

296 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: UVBTV HU - Trưởng Ban Tuyên giao HU, Trưởng ban Pháp chế

297 Ngô Văn  Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

298 Bùi Xuân  Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: UVBTV - Chủ nhiệm UBKT HU, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

299 Nguyễn Ngọc Châu
Ông Nguyễn Ngọc Châu

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

300 Nguyễn Thu Hiền
Ông Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Công chức xã Quế Trung