Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
241 Hà Công Nhân
Ông Hà Công Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

242 Nguyễn Huy  Hoàng
Ông Nguyễn Huy Hoàng

Chức vụ: Trưởng Trạm

243 Trần Hải Lý
Ông Trần Hải Lý

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

244 Võ Ngọc Minh
Ông Võ Ngọc Minh

Chức vụ: Chủ tịch

245 Phan Cảnh Chín
Ông Phan Cảnh Chín

Chức vụ: Phó Chủ tịch

246 Nguyễn Văn Dư
Ông Nguyễn Văn Dư

Chức vụ: Chủ tịch

247 Lê Đình Tiễn
Ông Lê Đình Tiễn
248 Trần Đình Quang
Ông Trần Đình Quang

Chức vụ: Chủ tịch

249 Lê Hữu Thọ
Ông Lê Hữu Thọ
250 Thiều Xuân Hòa
Ông Thiều Xuân Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

251 Trần Công Chức
Ông Trần Công Chức

Chức vụ: Chủ tịch

252 Nguyễn Phước Cương
Ông Nguyễn Phước Cương

Chức vụ: Phó Chủ tịch

253 Thái Bình
Ông Thái Bình

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

254 Phạm Phú Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: TVHU, Chủ tịch UBMTTQVN

255 Nguyễn Thị Thu Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

256 Ngô Văn Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ

257 Bùi Xuân  Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: TVHU, Chủ nhiệm UBKT HU

258 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo

259 Nguyễn Chí Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

260 Đỗ Đức Huynh
Ông Đỗ Đức Huynh

Chức vụ: TVHU, Bí thư Đảng uỷ xã Quế Trung