Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
241 Thiều Xuân Hòa
Ông Thiều Xuân Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

242 Nguyễn Phước Cương
Ông Nguyễn Phước Cương

Chức vụ: Chủ tịch

243 Quảng Văn Ngọc
Ông Quảng Văn Ngọc

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

244 Ngô Văn Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ

245 Phạm Phú Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: TVHU, Chủ tịch UBMTTQVN

246 Nguyễn Thị Thu Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

247 Bùi Xuân  Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: TVHU, Chủ nhiệm UBKT HU

248 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo

249 Nguyễn Chí Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

250 Đỗ Đức Huynh
Ông Đỗ Đức Huynh

Chức vụ: TVHU, Bí thư Đảng uỷ xã Quế Trung

251 Đỗ Tiến Trọng
Ông Đỗ Tiến Trọng

Chức vụ: HUV, Bí thư ĐU xã Sơn Viên

252 Đào Quang Lai
Ông Đào Quang Lai

Chức vụ: HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

253 Nguyễn Văn  Lanh
Ông Nguyễn Văn Lanh

Chức vụ: HUV, Chủ tịch UBND xã Quế Trung

254 Nguyễn Nam Tư
Ông Nguyễn Nam Tư

Chức vụ: HUV, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

255 Trần Phước  Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

256 Phan Thị Ngọc  Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

257 Tào Thị Tố  Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

258 Nguyễn Chí  Thanh
Ông Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng TC-KH huyện

259 Mai Văn Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện

260 Trần Thiện  Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng NN&PTNT huyện