Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
221 Nguyễn Hoàng  Thanh
Ông Nguyễn Hoàng Thanh

Chức vụ: Thống kê viên

222 Lương Thanh  Khê
Ông Lương Thanh Khê

Chức vụ: Thống kê viên

223 Lê Thị Lan  Hương
Bà Lê Thị Lan Hương

Chức vụ: Thống kê viên

224 Nguyễn Ngọc  Châu
Ông Nguyễn Ngọc Châu

Chức vụ: Giám đốc

225 Trần Hoàng  Khánh
Ông Trần Hoàng Khánh

Chức vụ: PGĐ

226 Nguyễn Ngọc Tam
Ông Nguyễn Ngọc Tam

Chức vụ: Chánh án

227 Lê Nghĩ
Ông Lê Nghĩ

Chức vụ: Phó Chánh án

228 Phạm Văn Bảy
Ông Phạm Văn Bảy

Chức vụ: Viện trưởng

229 Nguyễn Quyền
Ông Nguyễn Quyền

Chức vụ: Viện phó

230 Võ Xuân Tuấn
Ông Võ Xuân Tuấn

Chức vụ: Phó Viện trưởng

231 Lê Nho  Dũng
Ông Lê Nho Dũng

Chức vụ: Chi Cục trưởng

232 Hà Công Nhân
Ông Hà Công Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

233 Nguyễn Huy  Hoàng
Ông Nguyễn Huy Hoàng

Chức vụ: Trưởng Trạm

234 Trần Hải Lý
Ông Trần Hải Lý

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

235 Võ Ngọc Minh
Ông Võ Ngọc Minh

Chức vụ: Chủ tịch

236 Phan Cảnh Chín
Ông Phan Cảnh Chín

Chức vụ: Phó Chủ tịch

237 Nguyễn Văn Dư
Ông Nguyễn Văn Dư

Chức vụ: Chủ tịch

238 Lê Đình Tiễn
Ông Lê Đình Tiễn
239 Trần Đình Quang
Ông Trần Đình Quang

Chức vụ: Chủ tịch

240 Lê Hữu Thọ
Ông Lê Hữu Thọ