Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
221 Nguyễn Đình  Quế
Ông Nguyễn Đình Quế

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng

222 Lâm Văn  Hy
Ông Lâm Văn Hy

Chức vụ: Quyền Chi Cục trưởng

223 Lê Văn  Liễu
Ông Lê Văn Liễu

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng

224 Nguyễn Văn Phòng
Ông Nguyễn Văn Phòng

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng

225 Nguyễn Đình Chín
Ông Nguyễn Đình Chín

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng

226 Ngô Yên
Ông Ngô Yên

Chức vụ: GĐ

227 Lê Đức Tuấn
Ông Lê Đức Tuấn

Chức vụ: Phụ trách HKL Nông Sơn

228 Trần Văn Lưu
Ông Trần Văn Lưu

Chức vụ: PGD phụ trách

229 Lê Phước Tuyên
Ông Lê Phước Tuyên

Chức vụ: Chi Cục trưởng

230 Nguyễn Hoàng  Thanh
Ông Nguyễn Hoàng Thanh

Chức vụ: Thống kê viên

231 Lương Thanh  Khê
Ông Lương Thanh Khê

Chức vụ: Thống kê viên

232 Lê Thị Lan  Hương
Bà Lê Thị Lan Hương

Chức vụ: Thống kê viên

233 Nguyễn Ngọc  Châu
Ông Nguyễn Ngọc Châu

Chức vụ: Giám đốc

234 Trần Hoàng  Khánh
Ông Trần Hoàng Khánh

Chức vụ: PGĐ

235 Nguyễn Ngọc Tam
Ông Nguyễn Ngọc Tam

Chức vụ: Chánh án

236 Lê Nghĩ
Ông Lê Nghĩ

Chức vụ: Phó Chánh án

237 Phạm Văn Bảy
Ông Phạm Văn Bảy

Chức vụ: Viện trưởng

238 Nguyễn Quyền
Ông Nguyễn Quyền

Chức vụ: Viện phó

239 Võ Xuân Tuấn
Ông Võ Xuân Tuấn

Chức vụ: Phó Viện trưởng

240 Lê Nho  Dũng
Ông Lê Nho Dũng

Chức vụ: Chi Cục trưởng