Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
201 Nguyễn Thanh Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng VH&TT, Ủy viên

202 Nguyễn Chí Thanh
Ông Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH, Ủy viên

203 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT, Ủy viên

204 Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT, Ủy viên UBND huyện

205 Mai Văn Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng Phòng Nội vụ - Uỷ viên UBND huyện

206 Nguyễn Ngọc Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Chánh Thanh tra - Uỷ viên UBND huyện

207 Dương Văn Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: CHT BCH Quân sự

208 Phan Thị Ngọc Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN

209 Phạm Thị Anh  Tú
Bà Phạm Thị Anh Tú

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN

210 Lương Hoài  Nam
Ông Lương Hoài Nam

Chức vụ: Giám đốc

211 Trần Thị Hoa Thọ
Bà Trần Thị Hoa Thọ

Chức vụ: Phó GĐ BHXH huyện

212 Nguyễn Đình  Quế
Ông Nguyễn Đình Quế

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng

213 Lâm Văn  Hy
Ông Lâm Văn Hy

Chức vụ: Quyền Chi Cục trưởng

214 Lê Văn  Liễu
Ông Lê Văn Liễu

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng

215 Nguyễn Văn Phòng
Ông Nguyễn Văn Phòng

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng

216 Nguyễn Đình Chín
Ông Nguyễn Đình Chín

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng

217 Ngô Yên
Ông Ngô Yên

Chức vụ: GĐ

218 Lê Đức Tuấn
Ông Lê Đức Tuấn

Chức vụ: Phụ trách HKL Nông Sơn

219 Trần Văn Lưu
Ông Trần Văn Lưu

Chức vụ: PGD phụ trách

220 Lê Phước Tuyên
Ông Lê Phước Tuyên

Chức vụ: Chi Cục trưởng