Tổ Đại biểu HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Phú Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: Tổ trưởng

2 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Tổ phó

3 Trần Hữu Tuấn
Ông Trần Hữu Tuấn
4 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận
5 Nguyễn Thị Thu Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: Tổ trưởng

6 Đồng Thị Kim Phụng
Bà Đồng Thị Kim Phụng

Chức vụ: Tổ phó

7 Phan Mạnh Hà
Bà Phan Mạnh Hà
8 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: Tổ trưởng

9 Đào Quang Lai
Ông Đào Quang Lai

Chức vụ: Tổ phó

10 Ngô Văn  Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ
11 Nguyễn Văn Hai
Ông Nguyễn Văn Hai
12 Trần Kim Đắc
Ông Trần Kim Đắc
13 Hồ Thị Hoàng Nga
Bà Hồ Thị Hoàng Nga

Chức vụ: Tổ phó

14 Lê Văn  Đáng
Ông Lê Văn Đáng
15 Nguyễn Chí Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: Tổ trưởng

16 Trần Minh Khoa
Ông Trần Minh Khoa

Chức vụ: Tổ phó

17 Uông Văn Tiến
Ông Uông Văn Tiến
18 Nguyễn Thành Nhân
Ông Nguyễn Thành Nhân
19 Tào Thị Tố Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: Tổ trưởng

20 Nguyễn Hồng Danh
Ông Nguyễn Hồng Danh

Chức vụ: Tổ phó