Các cơ quan, đơn vị


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Nguyễn Hoàng  Thanh
Ông Nguyễn Hoàng Thanh

Chức vụ: Thống kê viên

22 Lương Thanh  Khê
Ông Lương Thanh Khê

Chức vụ: Thống kê viên

23 Lê Thị Lan  Hương
Bà Lê Thị Lan Hương

Chức vụ: Thống kê viên

24 Nguyễn Ngọc  Châu
Ông Nguyễn Ngọc Châu

Chức vụ: Giám đốc

25 Trần Hoàng  Khánh
Ông Trần Hoàng Khánh

Chức vụ: PGĐ

26 Nguyễn Ngọc Tam
Ông Nguyễn Ngọc Tam

Chức vụ: Chánh án

27 Lê Nghĩ
Ông Lê Nghĩ

Chức vụ: Phó Chánh án

28 Phạm Văn Bảy
Ông Phạm Văn Bảy

Chức vụ: Viện trưởng

29 Nguyễn Quyền
Ông Nguyễn Quyền

Chức vụ: Viện phó

30 Võ Xuân Tuấn
Ông Võ Xuân Tuấn

Chức vụ: Phó Viện trưởng

31 Lê Nho  Dũng
Ông Lê Nho Dũng

Chức vụ: Chi Cục trưởng

32 Hà Công Nhân
Ông Hà Công Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

33 Nguyễn Huy  Hoàng
Ông Nguyễn Huy Hoàng

Chức vụ: Trưởng Trạm

34 Mai Văn Dưỡng
Ông Mai Văn Dưỡng

Chức vụ: Phó Giám đốc (Phụ trách)