Các cơ quan, đơn vị


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

2 Lê Anh Tiến
Ông Lê Anh Tiến

Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện

3 Dương Văn Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: CHT CQ QS huyện

4 Trần Đình  Đông
Ông Trần Đình Đông

Chức vụ: PCHT-TMT CQ QS huyện

5 Nguyễn Xuân  Châu
Ông Nguyễn Xuân Châu

Chức vụ: PCHT-ĐV CQ QS huyện

6 Ngô Hồng Vân
Ông Ngô Hồng Vân

Chức vụ: Chính trị viên BCH QS

7 Trương Xuân Phúc
Ông Trương Xuân Phúc

Chức vụ: Chính trị viên phó

8 BCH Quân sự huyện
Ông BCH Quân sự huyện

Chức vụ: Trực ban Tác chiến

9 Trần Tám
Ông Trần Tám

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng - ĐVTQ

10 Đặng Thành Nam
Ông Đặng Thành Nam

Chức vụ: Chính trị viên phó kiêm CNCT

11 Lương Hoài  Nam
Ông Lương Hoài Nam

Chức vụ: Giám đốc

12 Trần Thị Hoa Thọ
Bà Trần Thị Hoa Thọ

Chức vụ: Phó GĐ BHXH huyện

13 Nguyễn Đình  Quế
Ông Nguyễn Đình Quế

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng

14 Lâm Văn  Hy
Ông Lâm Văn Hy

Chức vụ: Quyền Chi Cục trưởng

15 Lê Văn  Liễu
Ông Lê Văn Liễu

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng

16 Nguyễn Văn Phòng
Ông Nguyễn Văn Phòng

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng

17 Nguyễn Đình Chín
Ông Nguyễn Đình Chín

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng

18 Ngô Yên
Ông Ngô Yên

Chức vụ: GĐ

19 Lê Đức Tuấn
Ông Lê Đức Tuấn

Chức vụ: Phụ trách HKL Nông Sơn

20 Lê Phước Tuyên
Ông Lê Phước Tuyên

Chức vụ: Chi Cục trưởng