Phòng ban huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Trần Mạnh Sỹ
Ông Trần Mạnh Sỹ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

22 Nguyễn Thị Bích Phượng
Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

23 Nguyễn Thị Thuật
Bà Nguyễn Thị Thuật

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

24 Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng

25 Phan Đường
Ông Phan Đường

Chức vụ: Trưởng phòng

26 Phan Hà Thu
Ông Phan Hà Thu

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

27 Nguyễn Thanh Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng

28 Nguyễn Thị Thành
Bà Nguyễn Thị Thành

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

29 Nguyễn Ngọc Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Chánh Thanh tra

30 Võ Thị Thu Hiền
Bà Võ Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

31 Nguyễn Quang Hiền
Ông Nguyễn Quang Hiền

Chức vụ: Phó Giám đốc

32 Nguyễn Tấn Lạc
Ông Nguyễn Tấn Lạc

Chức vụ: Giám đốc

33 Nguyễn Nam Tư
Ông Nguyễn Nam Tư

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND&UBND

34 Nguyễn Đức Anh
Ông Nguyễn Đức Anh

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND

35 Nguyễn Thanh Trình
Ông Nguyễn Thanh Trình

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND

36 Trần Xuân Thắng
Ông Trần Xuân Thắng

Chức vụ: Chuyên viên CNTT

37 Nguyễn Thị Hồng Lợi
Bà Nguyễn Thị Hồng Lợi

Chức vụ: Chuyên viên

38 Nguyễn Thị Kim Hoanh
Bà Nguyễn Thị Kim Hoanh

Chức vụ: Chuyên viên

39 Đoàn Thị Lĩnh
Bà Đoàn Thị Lĩnh

Chức vụ: Chuyên viên Văn thư

40 Phan Hành Sang
Ông Phan Hành Sang

Chức vụ: Nhân viên Lái xe