Phòng ban huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Huỳnh Thư
Ông Huỳnh Thư

Chức vụ: Giám đốc

2 Bùi Xuân Tứ
Ông Bùi Xuân Tứ

Chức vụ: PGĐ

3 Võ Duy  Đào
Ông Võ Duy Đào

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Trần Văn  Hồng
Ông Trần Văn Hồng

Chức vụ: Phó Giám đốc

5 Phạm Công Thạnh
Ông Phạm Công Thạnh

Chức vụ: Phó Giám đốc

6 Trần Hữu  Tuấn
Ông Trần Hữu Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

7 Trần Văn  Đa
Ông Trần Văn Đa

Chức vụ: Phó trưởng phòng

8 Uông Văn  Hải
Ông Uông Văn Hải

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

9 Võ Thị Hoàng  Ly
Bà Võ Thị Hoàng Ly

Chức vụ: Chuyên viên Kế toán

10 Trương Ngọc Vũ
Ông Trương Ngọc Vũ

Chức vụ: Trưởng phòng

11 Phan Thị Bích Phượng
Bà Phan Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

12 Lê Anh Tuấn
Ông Lê Anh Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

13 Nguyễn Văn  Hai
Ông Nguyễn Văn Hai

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

14 Trần Thị Thu  Hà
Bà Trần Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

15 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng

16 Đỗ Đình Long
Ông Đỗ Đình Long

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

17 Nguyễn Thị Thanh Thảo
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

18 Mai Văn  Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng phòng

19 Trần Phương
Ông Trần Phương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

20 Nguyễn Chí  Thanh
Ông Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng