Cơ quan chuyên môn UBND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Quang Trung
Ông Phan Quang Trung

Chức vụ: Giám đốc BQL Dự án ĐTXH&PTQĐ

2 Võ Duy  Đào
Ông Võ Duy Đào

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Nguyễn Đức Anh
Ông Nguyễn Đức Anh

Chức vụ: Trưởng phòng

4 Trần Văn  Đa
Ông Trần Văn Đa

Chức vụ: Phó trưởng phòng

5 Uông Văn  Hải
Ông Uông Văn Hải

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

6 Võ Thị Hoàng  Ly
Bà Võ Thị Hoàng Ly

Chức vụ: Chuyên viên Kế toán

7 Trần Văn  Hồng
Ông Trần Văn Hồng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng (Phụ trách)

8 Phan Thị Bích Phượng
Bà Phan Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

9 Trần Phước Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: Trưởng phòng

10 Nguyễn Văn  Hai
Ông Nguyễn Văn Hai

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

11 Trần Thị Thu  Hà
Bà Trần Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

12 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng

13 Đỗ Đình Long
Ông Đỗ Đình Long

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

14 Nguyễn Thị Thanh Thảo
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

15 Mai Văn  Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng phòng

16 Trần Phương
Ông Trần Phương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

17 Nguyễn Văn Ánh
Ông Nguyễn Văn Ánh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

18 Nguyễn Chí  Thanh
Ông Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng

19 Trần Mạnh  Sỹ
Ông Trần Mạnh Sỹ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

20 Nguyễn Thị Bích Phượng
Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng