HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
81 Phan Thị Ngọc Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

82 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên giáo HU

83 Trần Hữu Tuấn
Ông Trần Hữu Tuấn

Chức vụ: HUV, Chủ tịch LĐLD huyện

84 Tào Thị Tố Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện - Tổ trưởng