HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
61 Lê Văn  Đáng
Ông Lê Văn Đáng
62 Nguyễn Chí Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: Tổ trưởng

63 Trần Minh Khoa
Ông Trần Minh Khoa

Chức vụ: Tổ phó

64 Uông Văn Tiến
Ông Uông Văn Tiến
65 Nguyễn Thành Nhân
Ông Nguyễn Thành Nhân
66 Tào Thị Tố Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: Tổ trưởng

67 Nguyễn Hồng Danh
Ông Nguyễn Hồng Danh

Chức vụ: Tổ phó

68 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung
69 Trần Phước Ân
Ông Trần Phước Ân
70 Lê Đức Thịnh
Ông Lê Đức Thịnh

Chức vụ: Tổ phó

71 Trần Thiện  Thắng
Ông Trần Thiện Thắng