HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Nguyễn Ngọc  Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Chánh Thanh tra

42 Lê Thanh  Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Quế Lâm

43 Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT

44 Đặng Ngọc Thập
Ông Đặng Ngọc Thập

Chức vụ: Trung tâm Y tế

45 Phan Thanh Tịnh
Ông Phan Thanh Tịnh
46 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Quế Lộc

47 Đặng Thị  Yến
Ông Đặng Thị Yến

Chức vụ: Chuyên viên Phòng GD&ĐT

48 Phạm Phú Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: Tổ trưởng

49 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Tổ phó

50 Trần Hữu Tuấn
Ông Trần Hữu Tuấn
51 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận
52 Nguyễn Thị Thu Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: Tổ trưởng

53 Đồng Thị Kim Phụng
Bà Đồng Thị Kim Phụng

Chức vụ: Tổ phó

54 Phan Mạnh Hà
Bà Phan Mạnh Hà
55 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: Tổ trưởng

56 Đào Quang Lai
Ông Đào Quang Lai

Chức vụ: Tổ phó

57 Ngô Văn  Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ
58 Nguyễn Văn Hai
Ông Nguyễn Văn Hai
59 Trần Kim Đắc
Ông Trần Kim Đắc
60 Hồ Thị Hoàng Nga
Bà Hồ Thị Hoàng Nga

Chức vụ: Tổ phó