HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Tào Thị Tố  Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: UVBTV HU, Phó Chủ tịch HĐND

2 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: UVBTV HU - Trưởng Ban Tuyên giao HU, Trưởng ban Pháp chế

3 Ngô Văn  Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

4 Bùi Xuân  Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: UVBTV - Chủ nhiệm UBKT HU, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

5 Nguyễn Ngọc Châu
Ông Nguyễn Ngọc Châu

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

6 Nguyễn Thu Hiền
Ông Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Công chức xã Quế Trung

7 Nguyễn Thị Phương Lan
Bà Nguyễn Thị Phương Lan

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Quế Trung

8 Nguyễn Văn Hoà
Ông Nguyễn Văn Hoà

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

9 Ngô Hồng Vân
Ông Ngô Hồng Vân

Chức vụ: Chính trị viên - BCH Quân sự huyện

10 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: HUV, Trưởng Công an huyện

11 Võ Thị Hậu
Bà Võ Thị Hậu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Phước

12 Đỗ Tiến Trọng
Ông Đỗ Tiến Trọng

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Sơn viên

13 Đỗ Đức Huynh
Ông Đỗ Đức Huynh

Chức vụ: UBVTVHU, Bí thư Đảng uỷ xã Quế Trung

14 Nguyễn Thị Thu  Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

15 Tào Thị Tố Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

16 Phạm Phú Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

17 Ngô Văn Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện

18 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

19 Nguyễn Chí Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

20 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT