Khối xã


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
61 Nguyễn Thị Hồng
Bà Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

62 Hồ Đức Khánh
Ông Hồ Đức Khánh

Chức vụ: ĐC-XD

63 Đăng Thanh Tuấn
Ông Đăng Thanh Tuấn

Chức vụ: Xã Đội trưởng

64 Lê Thị Nở
Bà Lê Thị Nở

Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

65 Lưu Ngọc Chung
Ông Lưu Ngọc Chung

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

66 Lưu Ngọc Chín
Ông Lưu Ngọc Chín

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

67 Nguyễn Thị Bích Hiệp
Bà Nguyễn Thị Bích Hiệp

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

68 Nguyễn Văn Sơn
Ông Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

69 Trần Thị Hòa
Bà Trần Thị Hòa

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

70 Nguyễn Thị Thùy Trinh
Bà Nguyễn Thị Thùy Trinh

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

71 Nguyễn Bá Đông
Ông Nguyễn Bá Đông

Chức vụ: Văn hóa - Thông tin

72 Nguyễn Thanh Sơn
Ông Nguyễn Thanh Sơn

Chức vụ: Tài chính - kế toán

73 Ngô Thị Bích Trâm
Bà Ngô Thị Bích Trâm

Chức vụ: Tài chính - kế toán

74 Hồ Thị Thanh Huệ
Bà Hồ Thị Thanh Huệ

Chức vụ: Gia đình và Trẻ em

75 Nguyễn Thị Thanh
Bà Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

76 Nguyễn Thành Quốc
Ông Nguyễn Thành Quốc

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

77 Hồ Đức Khanh
Ông Hồ Đức Khanh

Chức vụ: Địa chính - Môi trường

78 Phan Kim Hải Triều
Bà Phan Kim Hải Triều

Chức vụ: Cán bộ Nông thôn mới

79 UBND xã Quế Lộc
Ông UBND xã Quế Lộc

Chức vụ: Điện thoại cố định

80 Hồ Chánh Lập
Ông Hồ Chánh Lập

Chức vụ: Bí thư, Chủ tịch HĐND xã