Khối xã


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Nguyễn Thị Nại
Bà Nguyễn Thị Nại

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

22 Võ Ngọc Ca
Ông Võ Ngọc Ca

Chức vụ: CC.ĐC-NN-XD

23 Bùi Thị Dương
Bà Bùi Thị Dương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

24 Mai Hoàng Anh
Ông Mai Hoàng Anh

Chức vụ: Phó Công an xã

25 Nguyễn Tiến Sỹ
Ông Nguyễn Tiến Sỹ

Chức vụ: Chỉ huy phó BCH Quân sự xã

26 Trần Thế
Ông Trần Thế

Chức vụ: CC TP-HT

27 Đặng Thị Hải Yến
Bà Đặng Thị Hải Yến

Chức vụ: CC VP-TK

28 Phạm Thị Kiều Oanh
Bà Phạm Thị Kiều Oanh

Chức vụ: CC.VP-TK

29 Trần Thị Minh Hằng
Bà Trần Thị Minh Hằng

Chức vụ: CC VHXH

30 Phan Thanh Xuyên
Ông Phan Thanh Xuyên

Chức vụ: CC VHXH

31 Đỗ Thị Yến
Bà Đỗ Thị Yến

Chức vụ: CC Tài chính - kế toán

32 Lương Quang Sáu
Ông Lương Quang Sáu

Chức vụ: CC.ĐC-NN-XD

33 Nguyễn Thị Dung
Bà Nguyễn Thị Dung

Chức vụ: CC Văn phòng - Thống kê

34 Nguyễn Văn Nghi
Ông Nguyễn Văn Nghi

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

35 Trương Ngọc Vũ
Ông Trương Ngọc Vũ

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

36 Trần Thị Ân
Bà Trần Thị Ân

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

37 Nguyễn Hồng Danh
Ông Nguyễn Hồng Danh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

38 Nguyễn Văn Bông
Ông Nguyễn Văn Bông

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

39 Lê Khắc Lịnh
Ông Lê Khắc Lịnh

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

40 Trần Thị Bé Nhi
Bà Trần Thị Bé Nhi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã