Khối xã


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đỗ Đình Hà
Ông Đỗ Đình Hà

Chức vụ: BT Đảng uỷ -CT UBND

2 Lê Quốc Sỹ
Ông Lê Quốc Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ xã

3 Võ Thị Hậu
Bà Võ Thị Hậu

Chức vụ: ĐUV - PCT UBND xã

4 UBND xã Quế Ninh
Ông UBND xã Quế Ninh

Chức vụ: Điện thoại cố định

5 Lê Anh Tuấn
Ông Lê Anh Tuấn

Chức vụ: PCT UBND xã

6 Nguyễn Tiến Phi
Ông Nguyễn Tiến Phi

Chức vụ: CC. TP-HT

7 Tô Văn Hoàng
Ông Tô Văn Hoàng

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

8 Trương Văn Nhanh
Ông Trương Văn Nhanh

Chức vụ: CC. TP-HT

9 Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

10 Tô Văn Nghị
Ông Tô Văn Nghị

Chức vụ: CC. VH-XH

11 Nguyễn Văn Quốc
Ông Nguyễn Văn Quốc

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

12 Nguyễn Thị Lục
Bà Nguyễn Thị Lục

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

13 Phạm Thế Cường
Ông Phạm Thế Cường

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

14 Nguyễn Đình Nghiệp
Ông Nguyễn Đình Nghiệp

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

15 Trương Thị Thanh Thuỷ
Bà Trương Thị Thanh Thuỷ

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

16 Trần Thị Kim Liên
Bà Trần Thị Kim Liên

Chức vụ: Tài chính - kế toán

17 Đặng Thị Hoa
Bà Đặng Thị Hoa

Chức vụ: Tài chính - kế toán

18 Nguyễn Tiến Yến
Ông Nguyễn Tiến Yến

Chức vụ: Địa chính - xây dựng

19 Hồ Thị Diễm Phúc
Bà Hồ Thị Diễm Phúc

Chức vụ: PCT.HND

20 Nguyễn Thị Nga
Bà Nguyễn Thị Nga

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê