Ban Tuyên giáo Huyện uỷ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: UVBTV HU, Trưởng Ban Tuyên giáo HU