Ban Tổ chức Huyện uỷ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đỗ Đức Huynh
Ông Đỗ Đức Huynh

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức

2 Lê Đức  Thịnh
Ông Lê Đức Thịnh

Chức vụ: Phó Trưởng ban