Uỷ ban Kiểm tra HU


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT HU

2 Nguyễn Thị Hoè
Bà Nguyễn Thị Hoè

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT HU