Ban Dân vận Huyện uỷ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Phú  Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: UVTBV HU, Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ

2 Nguyễn Khánh Hiền
Bà Nguyễn Khánh Hiền

Chức vụ: Chuyên viên