Ban Dân vận Huyện uỷ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Phú  Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: UVTBV HU, Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ

2 Đặng Xuân Sang
Ông Đặng Xuân Sang

Chức vụ: Phó Trưởng ban

3 Nguyễn Khánh Hiền
Bà Nguyễn Khánh Hiền

Chức vụ: Chuyên viên