Tổ số 6 (Khu vực xã Quế Lâm)


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Quế Lâm - Tổ phó

2 Nguyễn Chí Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng

3 Nguyễn Ngọc Châu
Ông Nguyễn Ngọc Châu

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

4 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: UVBTVHU - Trưởng Công an huyện Nông Sơn

5 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng NN&PTNT huyện