Tổ số 4 (Khu vực xã Ninh Phước)


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Đức Thịnh
Ông Lê Đức Thịnh

Chức vụ: Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

2 Ngô Văn Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

3 Trần Minh Khoa
Ông Trần Minh Khoa

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

4 Võ Thị Hậu
Ông Võ Thị Hậu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Phước - Tổ phó

5 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: UVBTVHU - Chủ nhiệm UBKTHU - Tổ trưởng