Tổ số 3 (Khu vực xã Quế Trung)


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thu Hiền
Bà Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Công chức xã Quế Trung, thành viên

2 Nguyễn Thị Phương Lan
Ông Nguyễn Thị Phương Lan

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng uỷ xã Quế Trung, Tổ phó

3 Nguyễn Văn Hoà
Ông Nguyễn Văn Hoà

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

4 Trần Văn Đoàn
Ông Trần Văn Đoàn

Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn - Thành viên

5 Đỗ Đức Huynh
Ông Đỗ Đức Huynh

Chức vụ: UVBTVHU, Bí thư Đảng uỷ xã Quế Trung - Tổ trưởng