Tổ số 2 (Khu vực xã Sơn Viên)


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Ngô Hồng Vân
Ông Ngô Hồng Vân

Chức vụ: HUV, Chính trị viên BCH QS huyện

2 Phạm Phú Thuỷ
Ông Phạm Phú Thuỷ

Chức vụ: UVBTVHU, Trưởng Ban dân vân, CT UBMTTQVN huyện - Tổ trưởng

3 Trần Hải Lý
Ông Trần Hải Lý

Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội nông dân

4 Đào Quang Lai
Ông Đào Quang Lai

Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện uỷ

5 Đỗ Tiến Trọng
Ông Đỗ Tiến Trọng

Chức vụ: Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Sơn Viên, Tổ phó