Ban Kinh tế - Xã hội


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bùi Xuân  Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: UVBTV - Chủ nhiệm UBKT - Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

2 Lê Văn  Đáng
Ông Lê Văn Đáng

Chức vụ: Phó Trưởng ban KT-XH