Ban Kinh tế - Xã hội


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bùi Xuân  Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: UVBTV - Chủ nhiệm UBKT - Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện