Thường trực HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Tào Thị Tố  Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: UVBTV HU, Phó Chủ tịch HĐND

2 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: UVBTV HU - Trưởng Ban Tuyên giao HU, Trưởng ban Pháp chế

3 Ngô Văn  Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

4 Bùi Xuân  Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: UVBTV - Chủ nhiệm UBKT HU, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện