Văn phòng Huyện ủy


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Thanh Hiền
Ông Phan Thanh Hiền

Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy

2 Lê Văn Ni
Ông Lê Văn Ni

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HU

3 Nguyễn Nhật Trung
Ông Nguyễn Nhật Trung

Chức vụ: Chuyên viên

4 Nguyễn Thanh Tịnh
Ông Nguyễn Thanh Tịnh

Chức vụ: Chuyên viên

5 Đăng Xuân Sang
Ông Đăng Xuân Sang

Chức vụ: Phó CVP Huyện uỷ