Ban Thường vụ Huyện ủy


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Quảng Văn Ngọc
Ông Quảng Văn Ngọc

Chức vụ: Bí thư

2 Nguyễn Văn Hòa
Ông Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ: Phó Bí thư TT.HU, Chủ tịch UBND huyện

3 Phạm Phú Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

4 Nguyễn Thị Thu Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

5 Ngô Văn  Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư TT Huyện ủy, CT HĐND huyện

6 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT HU, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

7 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo HU

8 Đỗ Đức Huynh
Ông Đỗ Đức Huynh

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Quế Trung

9 Tào Thị Tố  Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

10 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

11 Dương Văn Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện