Viện kiểm sát nhân dân huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Văn Bảy
Ông Phạm Văn Bảy

Chức vụ: Viện trưởng

2 Nguyễn Quyền
Ông Nguyễn Quyền

Chức vụ: Viện phó

3 Võ Xuân Tuấn
Ông Võ Xuân Tuấn

Chức vụ: Phó Viện trưởng