Tòa án nhân dân huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Ngọc Tam
Ông Nguyễn Ngọc Tam

Chức vụ: Chánh án

2 Lê Nghĩ
Ông Lê Nghĩ

Chức vụ: Phó Chánh án