Chi Cục Thống kê


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Phước Tuyên
Ông Lê Phước Tuyên

Chức vụ: Chi Cục trưởng

2 Nguyễn Hoàng  Thanh
Ông Nguyễn Hoàng Thanh

Chức vụ: Thống kê viên

3 Lương Thanh  Khê
Ông Lương Thanh Khê

Chức vụ: Thống kê viên

4 Lê Thị Lan  Hương
Bà Lê Thị Lan Hương

Chức vụ: Thống kê viên