Chi cục Thuế Khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Đình  Quế
Ông Nguyễn Đình Quế

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng

2 Lâm Văn  Hy
Ông Lâm Văn Hy

Chức vụ: Quyền Chi Cục trưởng

3 Lê Văn  Liễu
Ông Lê Văn Liễu

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng

4 Nguyễn Văn Phòng
Ông Nguyễn Văn Phòng

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng

5 Nguyễn Đình Chín
Ông Nguyễn Đình Chín

Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng