Ủy Ban MTTQVN


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Phú Thuỷ
Ông Phạm Phú Thuỷ

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN