BQL dự án và Phát triển quỹ đất


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Huỳnh Thư
Ông Huỳnh Thư

Chức vụ: Giám đốc

2 Bùi Xuân Tứ
Ông Bùi Xuân Tứ

Chức vụ: PGĐ

3 Võ Duy  Đào
Ông Võ Duy Đào

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Trần Văn  Hồng
Ông Trần Văn Hồng

Chức vụ: Phó Giám đốc

5 Phạm Công Thạnh
Ông Phạm Công Thạnh

Chức vụ: Phó Giám đốc