Phòng VH&TT


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh  Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Thị Thành
Bà Nguyễn Thị Thành

Chức vụ: Phó Trưởng phòng