Phòng NN&PTNT


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Đỗ Đình Long
Ông Đỗ Đình Long

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Nguyễn Thị Thanh Thảo
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Chuyên viên