Phòng LĐ-TB&XH


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Anh Tuấn
Ông Lê Anh Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Văn  Hai
Ông Nguyễn Văn Hai

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Trần Thị Thu  Hà
Bà Trần Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng