Phòng TN&MT


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Thuật
Bà Nguyễn Thị Thuật

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

2 Nguyễn  Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng