Phòng TC-KH


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Chí  Thanh
Ông Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Trần Mạnh  Sỹ
Ông Trần Mạnh Sỹ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Nguyễn Thị Bích Phượng
Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng