Phòng Nội vụ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Mai Văn  Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Trần Phương
Ông Trần Phương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Nguyễn Văn Ánh
Ông Nguyễn Văn Ánh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng