LĐ UBND


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn  Hòa
Ông Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ: Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch UBND huyện

2 Nguyễn Thị Thu Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: UVBTV-Phó Chủ tịch UBND huyện

3 Nguyễn Chí  Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

4 Phan Đường
Ông Phan Đường

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp, Ủy viên

5 Nguyễn Thanh Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng VH&TT, Ủy viên

6 Nguyễn Chí Thanh
Ông Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH, Ủy viên

7 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT, Ủy viên

8 Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT, Ủy viên UBND huyện

9 Mai Văn Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng Phòng Nội vụ - Uỷ viên UBND huyện

10 Nguyễn Ngọc Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Chánh Thanh tra - Uỷ viên UBND huyện

11 Dương Văn Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: CHT BCH Quân sự