TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
61 Trần Phương
Ông Trần Phương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

62 Nguyễn Văn Ánh
Ông Nguyễn Văn Ánh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

63 Nguyễn Chí  Thanh
Ông Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng

64 Trần Mạnh  Sỹ
Ông Trần Mạnh Sỹ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

65 Nguyễn Thị Bích Phượng
Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

66 Nguyễn Thị Thuật
Bà Nguyễn Thị Thuật

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

67 Nguyễn  Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng

68 Phan  Đường
Ông Phan Đường

Chức vụ: Trưởng phòng

69 Nguyễn Thanh  Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng

70 Nguyễn Thị Thành
Bà Nguyễn Thị Thành

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

71 Nguyễn Văn Nghi
Ông Nguyễn Văn Nghi

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

72 Trương Ngọc Vũ
Ông Trương Ngọc Vũ

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

73 Trần Thị Ân
Bà Trần Thị Ân

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

74 Nguyễn Hồng Danh
Ông Nguyễn Hồng Danh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

75 Nguyễn Văn  Bông
Ông Nguyễn Văn Bông

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

76 Lê Khắc  Lịnh
Ông Lê Khắc Lịnh

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

77 Trần Thị Bé Nhi
Bà Trần Thị Bé Nhi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

78 Trần Minh  Phước
Ông Trần Minh Phước

Chức vụ: Công chức TP-HT

79 Nguyễn Đình  Tài
Ông Nguyễn Đình Tài

Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

80 Hồ  Nghĩa
Ông Hồ Nghĩa

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã