Công bố công khai Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 và phế duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Nông Sơn
Tiêu đề Công bố công khai Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 và phế duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Nông Sơn
Mô tả ngắn
Tải về

Nội dung liên quan