Tìm kiếm

Tìm thấy 12 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 2023
2 Công bố công khai Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 và phế duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Nông Sơn 2021
3 ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG ĐẠI BÌNH, HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2020 – 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030 2021
4 Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nông Sơn 2021
5 Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Nông Sơn 2020
6 Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nông Sơn 2020
7 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 2019
8 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nông Sơn 2018
9 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 2017
10 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 2016
11 Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 2014
12 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2014