Tìm kiếm

Tìm thấy 9 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nông Sơn 2021
2 Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Nông Sơn 2020
3 Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nông Sơn 2020
4 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 2019
5 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nông Sơn 2018
6 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 2017
7 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 2016
8 Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 2014
9 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2014