Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Đất và Người Nông Sơn

XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ TÍN NHIỆM CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Ngày đăng: 11:28 | 09/07 Lượt xem: 1048

Năm 2018 đánh dấu chặng đường 10 năm thành lập huyện Nông Sơn. Một khoảng thời gian chưa dài nhưng đã ghi nhận sự phát triển toàn diện về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của một huyện đi lên từ gian khó. Trong thành quả đáng tự hào đó, có sự đóng góp tích cực của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện. Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND huyện đã ban hành các nghị quyết, tổ chức hoạt động giám sát có chất lượng, hiệu quả.

Những quyết sách hợp lòng dân

Ngay từ những năm đầu thành lập, Đảng bộ, chính quyền luôn xác định: Nông Sơn là huyện miền núi nghèo. Muốn đưa huyện nhà phát triển, cần có quyết tâm cao nhất của toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chung sức của mỗi người dân, trong đó có đóng góp của cơ quan và đại biểu dân cử. Với chức năng quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, HĐND huyện đã có những quyết sách đúng đắn, đề ra những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của huyện, xây dựng và phát triển về kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

10 năm với 3 nhiệm kỳ (khóa IX, khóa X, khóa XI), HĐND huyện đã ban hành 151 nghị quyết (trong đó có 14 nghị quyết chuyên đề) trên tất cả các lĩnh vực.
Quang cảnh kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Quang cảnh kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Nhiều nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện được ban hành đã đi vào cuộc sống như: Nghị quyết về thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại các thôn; phát triển cao su trên địa bàn huyện Nông Sơn; thông qua Đồ án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Nông Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, giai đoạn 2013- 2020; thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị Trung Phước, giai đoạn đến năm 2020 và 2030...

Phần lớn các nghị quyết trước khi trình HĐND đều được tiến hành theo quy trình chặt chẽ từ việc chuẩn bị dự thảo đến việc thẩm định về mặt pháp lý và thẩm tra về mặt nội dung. Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định tại các kỳ họp từng bước được cải tiến; phát huy vai trò của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND huyện. Đặc biệt là lắng nghe ý kiến nhân dân và đối tượng chịu sự tác động nên chất lượng các quyết sách của HĐND huyện ngày càng đi vào thực chất, tiếp thu được nhiều ý kiến của cử tri và các cơ quan chuyên môn, làm rõ những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau, trước khi đưa ra quyết định. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện luôn đảm bảo phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể.

Những quyết sách của HĐND huyện về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đã phát huy tiềm lực, thế mạnh của địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh. Có thể nói hầu hết các nghị quyết của HĐND huyện đã được ban hành đúng với thực tiễn kinh tế- xã hội, đời sống của nhân dân; nhiều nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện đã đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chú trọng giám sát những vấn đề bức xúc, nổi cộm

Cùng với chức năng ban hành nghị quyết, đề ra các chủ trương, HĐND huyện cũng rất quan tâm đến hoạt động giám sát. Hằng năm, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát tại các kỳ họp và giữa hai kỳ họp; giám sát chung và giám sát chuyên đề trình HĐND quyết định. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện đã chủ động điều hòa, phối hợp với các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND trong việc triển khai thực hiện; nhờ vậy hoạt động giám sát được tiến hành nền nếp, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lắp về nội dung, thời gian và huy động được nhiều cơ quan, tổ chức liên quan tham gia.

Qua 10 năm, HĐND huyện đã tổ chức 55 cuộc giám sát và hàng trăm cuộc khảo sát thực tế với các địa phương, đơn vị.

Nội dung giám sát được Thường trực, các ban HĐND huyện chọn để triển khai tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri phản ánh, dư luận quan tâm như: việc triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; công tác đấu thầu, quy trình đấu thầu, tiến độ thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản; tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; tình hình, kết quả triển khai thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Chương trình 30c; việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách theo Quyết định số: 22/2013/QĐ-CP của Chính phủ; giám sát công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 và kết quả thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số: 119/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; việc quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; công tác tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa phương...

Chất lượng các cuộc giám sát của HĐND huyện luôn được quan tâm, xem đây là một trong những nội dung quan trọng trong đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Thông qua hoạt động giám sát, HĐND huyện xem xét, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết của HĐND của các cơ quan, đơn vị, nhằm phát huy ưu điểm, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Những thông tin thu thập qua giám sát là cơ sở thực tiễn để HĐND huyện căn cứ, xem xét, quyết định các vấn đề về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng trên địa bàn.

Song song với việc tổ chức giám sát chuyên đề, khảo sát thực tế, HĐND cũng chú trọng công tác thẩm tra và chất vấn tại các kỳ họp.

Trước mỗi kỳ họp, các ban của HĐND huyện tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo đề án theo nội dung do Thường trực HĐND huyện phân công. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các ban, HĐND xem xét, thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ của UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Qua đó, kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế; đồng thời kiến nghị các giải pháp khắc phục để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành ở các kỳ họp thường lệ. Phần lớn nội dung chất vấn đều tập trung vào những vấn đề bức xúc, cử tri quan tâm xoay quanh việc quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, quản lý, bảo vệ rừng, việc thực hiện các chương trình lớn như Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới... Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều nội dung trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện và các phòng, ban, địa phương đã được HĐND, đại biểu HĐND huyện làm rõ trách nhiệm. Nhiều đại biểu thể hiện rõ vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri trong việc thực hiện quyền chất vấn, trước khi nêu chất vấn đã nắm bắt đầy đủ thông tin về vấn đề, đã theo dõi, giám sát việc thực hiện nên đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hình thức giám sát này. Việc trả lời chất vấn của phần lớn các cơ quan được chất vấn đều thể hiện rõ tính nghiêm túc, với thái độ nhận rõ trách nhiệm và đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề được chất vấn.

Nơi gửi gắm niềm tin, nguyện vọng của cử tri và nhân dân

Xác định HĐND là cơ quan đại diện của nhân dân, đại biểu HĐND là người được cử tri tín nhiệm bầu lên, do vậy, cơ quan và đại biểu dân cử phải là nơi gửi gắm niềm tin, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Theo quy định của pháp luật, đại biểu HĐND có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân chính là cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND nói riêng và của cơ quan dân cử nói chung.

Trong những năm qua, công tác tiếp dân luôn được HĐND huyện quan tâm và đã có những chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền địa phương. Đã bố trí phòng tiếp dân tại địa điểm thuận lợi cho cho người dân đến đề đạt nguyện vọng, duy trì tốt lịch tiếp công dân thường kỳ hàng tháng. Tại các cuộc tiếp dân, đại diện Thường trực, các Ban HĐND và đại diện các cơ quan liên quan của huyện, đã lắng nghe, ghi nhận các kiến nghị của công dân; giải đáp, giải thích về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; những cơ chế, quy định của địa phương. Qua đó cũng đã phát hiện và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nhiều vấn đề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đối với những vụ việc phức tạp, kiến nghị bức xúc của người dân, Thường trực HĐND huyện tổ chức làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng yêu cầu xem xét, giải quyết và kịp thời trả lời cho công dân. Đây là một hình thức giám sát thường xuyên về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đem lại những kết quả nhất định, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Qua 03 khóa, HĐND huyện cũng đã tổ chức hơn 100 lần tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND huyện với hơn 10.000 lượt người tham gia. Chất lượng các cuộc tiếp xúc và số lượng ý kiến cử tri có nội dung chính đáng ngày càng tăng. Đại biểu HĐND huyện theo dõi, tiếp thu, trực tiếp giải trình hoặc tổng hợp những ý kiến chính đáng thuộc thẩm quyền gửi về Thường trực HĐND để yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo luật định như: Việc thi công tuyến đường Trường Sơn Đông làm ảnh hưởng đến công trình thuỷ lợi và đời sống nhân dân; việc sử dụng thuốc diệt cỏ của Nông trường Cao su Nông Sơn; công tác quản lý các diện tích rừng dự án 327, 661, KFW6 chưa chặt chẽ... Những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, tỉnh được Thường trực HĐND huyện tổng hợp và gửi lên các cơ quan liên quan để có trách nhiệm giải quyết. Một số vụ việc được cử tri đề nghị, phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết thấu đáo thì Thường trực HĐND huyện kiên trì đeo bám, kiến nghị với cấp trên để được xem xét. Đơn cử như việc xây dựng Khu Du lịch suối nước nóng Tây Viên, việc đầu tư xây dựng mới cầu Nông Sơn... Thông qua tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND huyện đã giữ được mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, đồng thời chịu sự giám sát của cử tri.

Tại các kỳ họp, bên cạnh các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND, qua tổng hợp ý kiến cử tri Thường trực HĐND huyện chọn một số vấn đề cử tri phản ánh có tính bức xúc, quan trọng để yêu cầu cơ quan chức năng liên quan trả lời trực tiếp. Thực chất, đây cũng là hình thức chất vấn thông qua ý kiến, kiến nghị cử tri. Chính vì vậy số lượng các ý kiến chất vấn tại các kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện được tăng lên và nội dung chất vấn ngày càng phản ánh sát tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện có kế hoạch chủ động điều hòa, phối hợp với các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến chất vấn.

Tiếp tục phấn đấu để xứng đáng với sự tín nhiệm cử tri và nhân dân

10 năm đã trôi qua, diện mạo Nông Sơn đã khởi sắc, kinh tế- xã hội đã có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao so với trước đây. Tuy nhiên, nhiều khó khăn, thách thức cũng đang đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện trên con đường phát triển. Làm thế nào tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để Nông Sơn tiếp tục đi lên là một câu hỏi lớn mà lãnh đạo cùng các ban, ngành của huyện cùng suy ngẫm để tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

Cùng chung trăn trở đó, trong thời gian đến HĐND huyện nghiên cứu đưa ra những quyết sách nhằm phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và an sinh xã hội. Trong đó ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Xây dựng kết cấu hạ tầng của huyện đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và phục vụ dân sinh;

- Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững gắn với hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới;

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua việc xây dựng hệ thống cơ sở y tế và đội ngũ y, bác sĩ;

- Từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Để hoàn thành trọng trách của mình, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân, HĐND huyện sẽ tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động: đổi mới trong việc chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp; xây dựng và ban hành Nghị quyết phải sát thực tế, có tính khả thi cao; hoạt động thảo luận, chất vấn phải đi vào trọng tâm những vấn đề còn vướng mắc, những kiến nghị mà cử tri gửi gắm; hoạt động giám sát tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, cân đối hài hòa giữa giám sát chuyên đề và giám sát, khảo sát những vụ việc phát sinh cụ thể;... Bên cạnh đó, các báo cáo thẩm tra cần nâng cao tính phản biện cao và đa chiều hơn nữa, tránh hiện tượng nể nang, ngại va chạm đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc chưa xem xét thấu đáo.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng sẽ được tăng cường. Trong đó chú trong việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các đơn thư để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời tổ chức giám sát các vụ việc nổi cộm, bức xúc, kéo dài gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Nhiệm kỳ 2016- 2021 khóa XI của HĐND huyện đã đi được nửa chặng đường. Trong những năm còn lại và cả những nhiệm kỳ tiếp theo, HĐND huyện nỗ lực phấn đấu để hoàn thành trọng trách của mình và mỗi đại biểu HĐND huyện luôn tâm niệm: Sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân chính là phần thưởng cao quý nhất đối với đại biểu và cơ quan dân cử.


Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Nguồn tin: Trích từ tập san: "Nông Sơn - tự hào vững bước đi lên"


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)